Alle informatie , ontwerpen, plannen, foto’s e.d. die voorkomen op deze website zijn de volledige intellectuele eigendom van Johan Louagie, in de hoedanigheid van zaakvoerder van “bvba Architect Johan Louagie & C°”  of in hoedanigheid van een van de toenmalige zaakvoerders van de inmiddels stopgezette  “A2 Office Architektenburo bvba”; en mag enkel gereproduceerd of gebruikt worden voor andere doeleinden mits uitdrukkelijk akkoord van Johan Louagie. De architect behoudt steeds de auteursrechten op zijn ontwerp en de volledige artistieke eigendom van zijn plannen, studies en voorontwerpen, met het recht deze op welke wijze ook te reproduceren en ze voor een andere cliënt te gebruiken.

Architect Johan Louagie & C° bvba  (AJL & C° bvba)

Vertegenwoordigd door Johan Louagie,  architect-zaakvoerder, is ingeschreven op de tabellen van de raad van de orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen Oude Zak 35/1 B-8000 Brugge, dit overeenkomstig artikel 27 van KB van 5 juli 1967 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de orde van architecten vastgesteld reglement van beroepsplichten (BS van 19-08-1957).

Architect

De architect is de ontwerper en de artistieke en technische raadsman van de bouwheer; waarvan hij de belangen in eer en geweten, nauwgezet, in vertrouwen en met ijver dient, in overeenstemming met de wet, het algemeen belang en zijn deontologie.  Hij is echter niet de juridische raadsman van de bouwheer.

Omschrijving van de werken die deel uitmaken van een architecten-opdracht

1.1. Schetsontwerp
Het aantal schetsontwerpen om tot een bevredigend resultaat te komen, is beperkt tot drie voor een zelfde terrein of voor een zelfde programma; bijkomende schetsen geven mogelijk recht op een bijkomende vergoeding.
1.2. Voorontwerp
Het voorontwerp moet het de opdrachtgever mogelijk maken zich een klaar beeld te vormen van het ontworpen werk en moet er de voornaamste afmetingen van vermelden.
De studie van een voorontwerp omvat onder meer:
1) een onderzoek van de plaats met het oog op de keuze van de opvatting;
2) een studieontwerp omvattende de eerste grafische weergave van het door de opdrachtgever opgemaakte programma en voorgesteld door een tekenschets al dan niet op schaal;
3) de uitwerking van de gekozen schets op schaal van 1/100 of kleiner;
Een door de bouwheer gevraagde maquette van een ontwerp, geeft recht op een bijzondere overeen te komen vergoeding.
1.3. De Bouwaanvraag
Het ontwerp moet worden uitgewerkt met inachtneming van de ter zake geldende verordeningen en wetgeving. De architect interpreteert de voorschriften naar best vermogen, afwijkingen van zijn interpretatie door de vergunnende overheid die een weigering of een aanpassing van het ontwerp tot gevolg hebben kunnen niet ten laste van de architect gelegd worden. Indien, door weigering van de vergunning door de overheid, een nieuwe aanvraag moet worden opgemaakt, zal hiervoor een bijkomende vergoeding gevraagd worden.
1.4. Uitvoeringsontwerp
Het uitvoeringsontwerp omvat normaal alle plattegronden, doorsneden en gevels, nodig voor de uitvoering van de werken, in principe op schaal 1/50 of 1/100. Dit omvat in geen geval de stabiliteitsstudie of stabiliteitsplannen.
1.5. Bestek, meetstaat, aanbesteding en prijsvergelijking
Het bestek van algemene en bijzondere voorwaarden omvat de beschrijving van de werken en de technische voorschriften. Dit stuk gaat in voorkomend geval vergezeld van meetstaten. Dit om een grondige prijsvergelijking toe te laten.
De uitslagtekeningen dienen om sommige constructie-elementen nader te bepalen met het oog op de uitvoering van de ruwbouw, de voltooiings- of de sierwerken. Volgens de aard van het werk oordeelt de architect over de noodwendigheid of het getal van de af te leveren uitslagtekeningen.
1.6. Toewijzing en aannemingsovereenkomsten
Aanbesteding van de werken op basis van de bestekken en meetstaten, nazicht van de offertes , opmaak van prijsvergelijkingen, desgevallend de opmaak van de architectenovereenkomsten.
De onderdelen vast meubilair (keuken- en badkamermeubilair), schilderwerken, tuin en buitenaanleg en sanitaire toestellen kunnen mits overeenkomst ook onder toezicht van de architect gebeuren doch er wordt van uitgegaan dat ze gebeuren op initiatief van de bouwheer. De architect draagt hierin dan ook geen verantwoordelijkheden behoudens hij hiermee supplementair wordt belast in de overeenkomst.
1.7. Werftoezicht
Het toezicht (d.i. controle) op de uitvoering van de werken bestaat in een algemene leiding, met uitsluiting van het bestendige toezicht op de aanwending der materialen en de uitvoering, waarvoor de aannemer volledig verantwoordelijk blijft. Het omvat de noodzakelijke richtlijnen aan de uitvoerders voor goede uitvoering van het werk.
Het toezicht op de uitvoering van het werk omvat in aantal en tijd verschillende prestaties, naar gelang van de aard en de omvang van het werk. In principe wordt, wanneer gewerkt wordt,  wekelijks een werfvergadering gehouden en wordt de werf door de architect bezocht op cruciale momenten, voor zover hij hiervan op de hoogte wordt gebracht.
Van de werfvergaderingen wordt een verslag opgemaakt ter plaatse en ondertekend door de aanwezige partijen.
1.8. Nazicht van de rekeningen
De architect onderzoekt de toestand van het werk, de aanvragen tot betaling van voorschotten en de verrekening van minder of meer uitgevoerd werk.
1.9. Oplevering van de werken
De taak van de architect bestaat er bij de oplevering van de werken in de opdrachtgever bij te staan en te oordelen of het werk door de aannemer of de aannemers overeenkomstig de plans en het bestek uitgevoerd is. Hij gaat na of eventuele tekortkomingen dienen aanleiding te geven tot herstelling of weigering van aanvaarding.

Omschrijving van werken die normal geen deel uitmaken van de architecten-opdracht en die desgevallend recht geven op een afzonderlijke vergoeding.

• Het aanpassen en wijzigen van plannen en lastenboeken na goedkeuring van de plannen.
• Gespecialiseerde technische studies, zoals : stabiliteitsstudie, bodemstudies, energiestudies, ventilatiestudies, gespecialiseerde elektrische installatiestudies etc……..
• Het nazicht en de controle van de plannen van externe studiebureau’s op conformiteit met de architectuurplannen is nooit inbegrepen in de architectenopdracht. Externe studiebureau’s dienen zelf de conformiteit van hun studie met de architectuurplannen na te zien en hebben meldingsplicht aan bouwheer en architect bij eventuele afwijkingen tegenover de architectuurplannen. De bouwheer wordt aangeraden om dit als dusdanig te bedingen in zijn overeenkomst met een extern studiebureau.
• Detailtekeningen en ontwerpen van binnenhuisinrichter.
• De beloning van bijzondere, hoger niet genoemde prestaties :
o het indienen van milieuvergunningsaanvraag of aanvraag tot uitbatingsvergunning.
o Studie van de opbrengstmogelijkheden en studie van de eigendomstitels.
o Schatting van gebouwen; samenstellen van dossiers voor de aanvraag van hypothecaire leningen en/of documenten te verstrekken aan financiële instellingen allerhande.
o Meting en waterpassing van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen.
o Plaatsbeschrijvingen en muurovernames.
o Bijkomende prestaties wegens faillissement of tekortkomingen van de aannemer.
o Prestaties als deskundige.
• De planning en timing van de werf : de architect is nooit verantwoordelijk voor laattijdige uitvoering door eender welke aannemer.
• Het ereloon van de “veiligheidscoördinator ontwerp en/of uitvoering”, zoals voorzien in de geldende wetgeving, is nooit inbegrepen in het ereloon van de architect; zelfs niet in die gevallen waarbij deze bij wet door de architect moet worden aangesteld. De architectenopdracht en de opdracht van een veiligheidscoördinator worden beschouwd als “onverenigbaar”.
• De taak en het ereloon van de energiedeskundige conform de geldende wetgeving EPR (EnergiePrestatieRegelgeving) is niet inbegrepen in de architectenopdracht.

Veiligheid op de werf:

Dit artikel zal verschillend zijn naargelang de architect (1) of de opdrachtgever (2) de veiligheidscoördinator dient aan te stellen.

(1) Ingeval de architect belast is met de aanstelling van een veiligheidscoördinator (werken voor rekening van een particulier en niet gebruikt voor commerciële of professionele doeleinden)
De architect stelt een veiligheidscoördinator –ontwerp en –verwezenlijking aan in toepassing van het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Deze aanstelling gebeurt bij schriftelijke overeenkomst tussen de aansteller en de coördinator en bevat een door de bouwheer ondertekend beding waarbij de bouwheer het honorarium van de coördinator ter zijnen laste neemt.
De architect brengt de bouwheer ervan op de hoogte dat de studiefase van het project niet mag worden aangevat zolang de coördinator ontwerp niet is aangesteld, en dat de werken niet mogen worden aanvat zolang de coördinator verwezenlijking niet is aangesteld. De architect ziet erop toe dat de coördinator voldoet aan zijn verplichting om zijn aansprakelijkheid te verzekeren en zal hiertoe een verzekeringsattest opvragen.
De architect zal erop toezien dat de coördinator zijn taken volledig en adequaat vervult, dat de coördinator betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden en dat hij alle nodige informatie krijgt. De coördinator ontwerp zal bij de beëindiging van zijn taak het veiligheids en gezondheids plan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier overmaken aan de architect, die deze documenten op zijn beurt overmaakt aan de coördinator verwezenlijking. Bij de voorlopige oplevering draagt de coördinator verwezenlijking het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplaan, het coördinatiedagboek en het bijgewerkte postinterventiedossier over aan de architect.
De architect wijst de bouwheer erop dat het postinterventiedossier door hem moet worden bijgehouden en moet:
worden gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke overdracht van het bouwwerk
ter beschikking worden gehouden van elke huurder
ter beschikking worden gesteld van de coördinator of aannemer bij latere werkzaamheden.

(2) Ingeval de opdrachtgever de veiligheidscoördinator dient aan te stellen (dus alle andere werven dan deze voorzien onder (1)
De architect wijst de bouwheer op zijn verplichting om een veligheidscoördinator –ontwerp en –verwezenlijking aan te stellen in toepassing van het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Hiertoe zal de opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst afsluiten met de coördinator. Het honorarium valt ten laste van de bouwheer. De opdrachtgever ziet erop toe dat de coördinator voldoet aan zijn verplichting om zijn aansprakelijkheid te verzekeren en zal hiertoe een verzekeringsattest opvragen.
De architect brengt de bouwheer ervan op de hoogte dat de studiefase van het project niet mag worden aangevat zolang de coördinator ontwerp niet is aangesteld, en dat de werken niet mogen worden aanvat zolang de coördinator verwezenlijking niet is aangesteld.
De opdrachtgever zal erop toezien dat de coördinator zijn taken volledig en adequaat vervult, dat de coördinator betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden en dat hij alle nodige informatie krijgt. De coördinator ontwerp zal bij de beëindiging van zijn taak het veiligheids en gezondheids plan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier overmaken aan de opdrachtgever, die deze documenten op zijn beurt overmaakt aan de coördinator verwezenlijking. Bij de voorlopige oplevering draagt de coördinator verwezenlijking het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplaan, het coördinatiedagboek en het bijgewerkte postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
Deze laatste houdt het postinterventiedossier bij en noteert dat dit dossier moet:
• worden gevoegd bij elke notariële akte opgesteld naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke overdracht van het bouwwerk
• ter beschikking worden gehouden van elke huurder
• ter beschikking worden gesteld van de coördinator of aannemer bij latere werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

De architect is aansprakelijk voor de gebreken in de conceptie van zijn ontwerp of de voorgeschreven materialen. Hij is niet aansprakelijk voor de verborgen conceptiegebreken van materialen, producten en geprefabriceerde elementen.
Hij is evenmin aansprakelijk voor de fouten van de aannemer, de technische raadgever of fabrikant, waarvoor de bouwheer zich het recht ontzegt zijn aansprakelijkheid in solidum in te roepen.
De tienjarige beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een verzekering.

Wederzijdse rechten en plichten.

• De architect neemt geen financiële lasten op zich wegens vergissingen en fouten van andere bouwers zoals van aannemers, ingenieurs e.a.. Hij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de opvatting of de vervaardiging van de materialen en/of leveringen. Er is wederzijds aangenomen dat de architect geen enkele verantwoordelijkheid in solidum draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft tegenover de bouwheer.
• De architectuurplannen zijn steeds te beschouwen als de hiërarchisch belangrijkste plannen; elke eventueel noodzakelijke afwijking hiervan dient voorafgaandelijk met de architect te worden besproken. Er wordt expliciet gesteld dat de aannemer meldingsplicht heeft indien hij in de plannen van externe studiebureau’s afwijkingen vaststelt t.o.v. de architectuurplannen. Indien hij dit nalaat en deze afwijkingen uitvoert, is dit volledig voor zijn verantwoordelijkheid.
• De architect kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige uitvoeringen door de aannemers.
• De bouwheer sluit enkel aannemingsovereenkomsten af met geregistreerde aannemers. Het onderzoek naar de registratie is ten laste van de opdrachtgever.  Indien de architect de keuze van de bouwheer niet goedkeurt, omdat hij meent dat de aannemer onvoldoende waarborgen biedt van bekwaamheid en solvabiliteit, heeft hij het recht af te zien van de verdere uitvoering van de overeenkomst, mits hij dit tijdig aangetekend aan de bouwheer aanzegt. Hij behoudt zijn recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde prestaties.
• Indien na aanvang van de bouwwerken, deze worden stilgelegd of vertraagd door toedoen van de bouwheer, hetzij door wanbetaling aan de aannemer, hetzij door uitvoeringswijzigingen op de werf, hetzij door om het even welke andere reden, heeft de architect recht op een bijkomende vergoeding.
• De architect heeft het recht zijn werk op zijn kosten te tekenen op de plaats, die hij geschikt oordeelt.
• Hij behoudt de auteursrechten op zijn ontwerp en de volledige artistieke eigendom van zijn plans, studies en voorontwerpen, met het recht deze op welke wijze ook te reproduceren en ze voor een andere cliënt te gebruiken.
• De bouwheer kan ten alle tijde de overeenkomst opzeggen. Hij betaalt dan het ereloon voor de reeds uitgevoerde prestaties en een schadeloosstelling van 50 % van het ereloon verbonden aan het overblijvend deel van de opdracht. De opdrachtgever zal geen overeenkomst maken met een ander architect zonder deze op de hoogte te brengen van de reeds bestaande overeenkomst.
• Indien de bouwheer de uitvoering van de werken niet aanvangt binnen 2 jaar na datum van bouwvergunning, of indien de opdrachtgever, binnen de drie jaar na aanvaarding van het definitief ontwerp de werken niet aanvangt of voortzet, kan de architect besluiten dat de opdrachtgever afziet van verdere uitvoering en is de overeenkomst verbroken voor het niet uitgevoerde gedeelte. In dit geval kan de architect aanspraak maken op ereloon en schadeloosstelling zoals hierboven voorzien.

Ereloon

Het ereloon wordt bepaald tussen architect en opdrachtgever.
De aanrekening van het ereloon gebeurt in schijven , vastgelegd in de overeenkomst, gebaseerd op de reeds uitgevoerde prestaties, zoals bijvoorbeeld  :
• voorschot
• bij afgifte van de bouwaanvraag
• bij het bekomen van het antwoord van de overheid op de bouwaanvraag of bij het afleveren van het lastenboek, indien dit gebeurt voor het bekomen van de vergunning.
• bij aanvang der werken
• aanvang van de daktimmerwerken
• bij aanvang van de binnenpleisterwerken
• bij aanvang van de bevloeringswerken
• bij de voorlopige overname of bij de ingebruikname

Alle ereloonnota's zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na datum van uitgifte. Nota's niet betaald op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest (12 % per jaar), bovendien worden zij verhoogd met een bedrag van 15% forfaitair op de hoofdsom, met een minimum van 65 Euro voor kosten van administratie. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.
Ook heeft de architect het recht , na een aangetekende aanzegging, zijn werkzaamheden stop te zetten tot volledige betaling, zonder dat het bouwwerk hiervan schade mag ondervinden.
De wederzijdse rechten en plichten van de contracterende partijen worden bepaald in een overeenkomst en voor zover niet vastgelegd in een overeenkomst, door de huidige en toekomstige voorschriften van en gewoonten bekrachtigd door de Orde van Architecten.